Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

acidofilan

acidofilan (lat. acidum: kiselina + -filan), koji podnosi kiseline ili kiselu sredinu, npr. acidofilne ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

aerobi

aerobi ili aerobionti (aero- + -biont), organizmi koji žive u okolini koja sadrži kisik te, oksidacijom ...

afotična zona

afotična zona [a1- + -foto], u ekologiji, neosvijetljeno područje u jezerima i morima. U moru obuhvaća ...

aklimatizacija

aklimatizacija (novolat. acclimatisatio, prema grč. ϰλίμα: podneblje, preko njem. Akklimatisation), ...

alohtona vrsta

alohtona vrsta, u biologiji, vrsta biljaka ili životinja prenesena iz drugoga mjesta, koja nije samonikla ...

ambijent

ambijent (od lat. ambiens, genitiv ambientis: koji okružuje). 1. Sredina, okoliš, okolina (prirodni, ...

amenzalizam

amenzalizam (a1- + lat. mensa: stol), u ekologiji, međusobni odnos organizama dviju različitih vrsta ...

anabioza

anabioza (grč. ἀναβίωσıς: ponovno oživljavanje), sposobnost nekih biljnih i životinjskih organizama ...

anaerobi

anaerobi ili anaerobionti (an1- + aero- + -biont) →  anaerobioza ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9