Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 419

Afrić Anton

Afrić, Anton (Ante), hrvatski elektroinženjer (Šibenik, 20. X. 1923 – Split, 16. VI. 2002). Diplomirao ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

alternator

alternator (njem. Alternator, prema lat. alternus: izmjeničan), električni generator izmjenične električne ...

ampermetar

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom ...

amplidin

amplidin (engl. amplidyne < lat. ampli[ficatio]: povećavanje + engl. dyn[amo]: dinamo), istosmjerni ...

amplituda

amplituda (lat. amplitudo: obujam, veličina). 1. Širina, raspon, opseg. 2. U fizici, maksimalan pomak ...

amplitudna modulacija

amplitudna modulacija, u komunikacijskoj tehnici, postupak prijenosa informacija kojim se u odašiljaču, ...

analizator

analizator, uređaj za provedbu analize. 1. U fizici, analizator elektromagnetskoga zračenja sastavnica ...

analogni signal

analogni signal, u elektrotehnici, neprekidni električni signal kojemu vremenski prikaz u svakome trenutku ...

analogno-digitalna pretvorba

analogno-digitalna pretvorba, pretvaranje informacije sadržane u nekoj električnoj veličini iz analognog ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|