Upit Acta Croatica, pronađeno natuknica: 43

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta ~ta'nika kro·a:'tika], prvi i jedini botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Acta chirurgica Croatica

Acta chirurgica Croatica [a:'kta ki:ru:'rgika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za kirurgiju, ...

Acta clinica Croatica

Acta clinica Croatica [a:'kta kli:'nika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis KBC »Sestre milosrdnice« ...

Acta dermatovenerologica Croatica

Acta dermatovenerologica Croatica [a:'kta ~lo'gika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za dermatologiju ...

Acta Geographica Croatica

Acta Geographica Croatica [a:'kta ge·o:gra'fika kro·a:'tika], časopis Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga ...

Acta medica Croatica

Acta medica Croatica [a:'kta me'dika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis Akademije medicinskih ...

Acta stomatologica Croatica

Acta stomatologica Croatica [a:'kta ~lo'gika kro·a:'tika], znanstveno-stručni časopis iz područja stomatologije ...

Croatica Chemica Acta

Croatica Chemica Acta [kro·a:'tika ke'mika a:'kta], vodeći znanstveni časopis za kemiju u Hrvatskoj, ...

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), najviša kulturna i znanstvena institucija u Hrvatskoj, ...

(1)  2  3  4  5