Upit Decretum Gratiani, pronađeno natuknica: 8

Decretum Gratiani

Decretum Gratiani [de:kre:'tum gracia:'ni:] (lat.) (Gracijanov dekret), naziv za izvor kanonskoga prava ...

Corpus iuris canonici

Corpus iuris canonici [ko'rpus ju:'ris kano'nici:] (lat.: Zbornik kanonskoga prava), zbornik prava Katoličke ...

glosa

glosa (lat. glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. U Aristotelovoj Poetici označuje stranu, dijalektalnu ...

Konstantinova darovnica

Konstantinova darovnica (latinski Donatio Constantini), krivotvorena isprava kojom je rimski car Konstantin I. ...

prirodno pravo

prirodno pravo (latinski ius naturale), višeznačan pojam koji označava: a) neotuđivo pravo svakog čovjeka ...

Ramon de Penyafort

Ramon de Penyafort [r:amo'n də pəńəfɔ'r] (španj. Raimundo de Peñafort, latinizirano Raymundus de Peñafort ...

Stephanus Tornacensis

Stephanus Tornacensis [ste'fanus ~ce'nsis] (Stjepan iz Tournaia, franc. Étienne de Tournai), francuski ...

dekret

dekret (njem. Dekret ili franc. décret, od lat. decretum: ono što je odlučeno), naziv za pravne akte ...