Upit Slavenski jezici, pronađeno natuknica: 25

slavenski jezici

slavenski jezici, skupina (grana) indoeuropskih jezika, genetski bliska baltičkim jezicima (litavskomu, ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Comrie, Bernard

Comrie [kɔ'mri], Bernard, britanski lingvist (Sunderland, 23. V. 1947). Predavač u Cambridgeu, profesor ...

čaj

čaj ili kineski čajevac (Camellia /Thea/ sinensis), grmolika biljka iz por. čajeva (Theaceae) sa zimzelenim ...

Knežević, Anto

Knežević, Anto, hrvatski filozof i slavist (Potočani, BiH, 23. III. 1959). Diplomirao filozofiju i ruski ...

Nahtigal, Rajko

Nahtigal, Rajko, slovenski jezikoslovac (Novo mesto, 14. IV. 1877 – Ljubljana, 29. III. 1958). Nakon ...

neutrum

neutrum (lat.: nijedno), u lingvistici, naziv za srednji rod. Naziv su skovali rim. gramatičari kao ...

praslavenski

praslavenski, naziv za zajednički prajezik iz kojega su potekli svi slavenski jezici. Od indoeuropskih ...

starocrkvenoslavenski jezik

starocrkvenoslavenski jezik, najstariji slavenski književni jezik nastao prevođenjem grčkih crkvenih ...

subota

subota, šesti dan tjedna računajući od ponedjeljka, odnosno sedmi brojeći od nedjelje. U Rimljana posvećen ...

(1)  2  3