Upit alkani, pronađeno natuknica: 10

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

alifatski spojevi

alifatski spojevi (grč. ἄλεıφαρ: mast, genitiv ἀλείφατος), lančasti, aciklički organski spojevi koji ...

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

nitriranje (kemija)

nitriranje (nitracija) (prema nitro[-skupina]), u organskoj sintezi, kemijska reakcija uvođenja nitro-skupine ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

piroliza

piroliza (piro- + -liza), kemijska razgradnja organskih tvari djelovanjem topline na visokoj temperaturi, ...

reformiranje benzina

reformiranje benzina, pretvorba benzina dobivenog atmosferskom destilacijom nafte niskog oktanskoga ...

ugljikovodici

ugljikovodici, spojevi ugljika i vodika koji sadrže samo ta dva elementa. Zbog svojstva ugljikovih atoma ...

zasićeni spojevi

zasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju između ugljikovih atoma samo ...

(1)