Upit apsorbirana doza, pronađeno natuknica: 3

apsorbirana doza

apsorbirana doza (znak D), dozimetrijska veličina koja opisuje povećanje unutrašnje energije (fizičke ...

dozimetrija

dozimetrija (doza + -metrija), mjerenje i računanje energije koju zračenje predaje tvari, proučavanje ...

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...