Upit artes liberales, pronađeno natuknica: 10

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

septem artes liberales

septem artes liberales [se'ptem a'rtes li:bera:'les] (lat.: sedam slobodnih umijeća) →  artes liberales ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Duns Scotus, Johannes

Duns Scotus [~ sko:'tus], Johannes (Ivan Duns Škot), škotski teolog i filozof (Duns, 1266 – Köln, 8. XI. 1308). ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

gramatika

gramatika (grč. γραμματıϰὴ [τέχνη]: slovničko umijeće, vještina pisanja, prema γράμμα: slovo) (slovnica). 1. ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Marcijan Kapela

Marcijan Kapela (latinski Martianus Capella [ma:rtia:'nus kape'l:a]), latinski enciklopedist (Kartaga, ...

Stjepan II. (biskup)

Stjepan II., zagrebački biskup (?, između 1190. i 1195 – Čazma, 8. VII. 1247). Pojedini povjesničari ...

Varon, Marko Terencije

Varon, Marko Terencije (latinski Marcus Terentius Varro [ma:'rkus tere'nti∙us wa'r:o]), rimski pisac, ...

(1)