Upit aspekt, pronađeno natuknica: 63

aspekt

aspekt (lat. aspectus: pogled). 1. Pojavni oblik čega (različiti aspekti zaštite okoliša). 2. Gledište ...

bezdanost

bezdanost (franc. mise-en-abîme, engl. groundlessness, njem. Grundlosigkeit), poststrukturalistički ...

Bogner, Josip

Bogner, Josip, hrvatski književni kritičar i povjesničar (Vinkovci, 6. II. 1906 – Zagreb, 14. III. 1936). ...

Cankar, Izidor

Cankar, Izidor, slovenski prozaik, kritičar, publicist i povjesničar umjetnosti (Šid u Srijemu, 22. IV. 1886 ...

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici [ko:'deks ju:'ris kano'nici:] (lat.), Kodeks kanonskoga prava, zakonik Katoličke ...

Comrie, Bernard

Comrie [kɔ'mri], Bernard, britanski lingvist (Sunderland, 23. V. 1947). Predavač u Cambridgeu, profesor ...

dimenzija

dimenzija (lat. dimensio: izmjera). 1. Mjera u prostoru, npr. duljina, visina ili širina čega; veličina, ...

Dion, Kasije Kokcejan

Dion, Kasije Kokcejan (latinski Cassius Dio Cocceianus [ka's:i·us di'o: kok:eja:'nus]), rimski povjesničar ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

facijes

facijes (lat. facies: lice, ploha). 1. U medicini, u anatomskom smislu, oznaka za pojedinu stranu ili ...

(1)  2  3  4  5  6  7