Upit bojila, pronađeno natuknica: 98

bojila

bojila, organske tvari koje se upotrebljavaju za bojenje tekstila, kože, krzna, papira, polimernih materijala ...

acetanilid

acetanilid (acet- + anilid), C6H5NHCOCH3, bijela kristalna tvar. Nastaje reakcijom octene kiseline s ...

akridin

akridin (engl. acridine, od lat. acer, genitiv acris: oštar), heterociklička baza, C13H9N, bijela kristalna ...

amini

amini (am[onijak] + -in), organski spojevi koji nastaju zamjenom jednoga (primarni amini), dvaju (sekundarni ...

amonijak

amonijak (lat. ammoniacus < grč. ἀμμωνıαϰός: iz kraja blizu Amonova hrama u Libiji, gdje se dobivala ...

anilin

anilin (njem. Anilin, od port. anil: biljka indigo < arap. an-nīl < sanskrt. nīlī: indigo, nīla: tamnomodar), ...

anilinske boje

anilinske boje, u užem smislu, naziv za bojila proizvedena od anilina, inače uobičajeni naziv za sva ...

antracen

antracen (prema grč. ἄνϑραξ: ugljen), C14H10, aromatski ugljikovodik sastavljen od triju linearno kondenziranih ...

antrakinon

antrakinon (antra[cen] + kinon), C14H8O2, najvažniji derivat antracena; blijedožuta kristalna tvar netopljiva ...

auksokromne skupine

auksokromne skupine (grč. αὔξω: rastem + χρῶμα: boja), organski supstituenti sa slobodnim elektronskim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10