Upit centripetalna sila, pronađeno natuknica: 4

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

centripetalan

centripetalan (centri- + lat. petere: težiti). 1. Koji teži prema središtu, centru. Suprotno: centrifugalan. 2. ...

sila

sila. 1. Vektorska fizikalna veličina (znak F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i ...