Upit cistin, pronađeno natuknica: 3

cistin

cistin (grč. ϰύστıς: mjehur), kemijski spoj nastao oksidativnim spajanjem dviju molekula cisteina, koje ...

cistein

cistein (prema cistin), 2-amino-3-merkaptopropionska kiselina, HSCH2CH(NH2)COOH, esencijalna proteogena ...

imunoglobulini

imunoglobulini (imuno- + globulini), skupina globularnih bjelančevina; nazivaju se i protutijela; nositelji ...