Upit deklaracija, pronađeno natuknica: 67

deklaracija

deklaracija (lat. declaratio: izjava, proglas), proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku ...

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, izjava sastavljena 9. III. 1967. u Matici ...

Deklaracija o nezavisnosti

Deklaracija o nezavisnosti (engl. Declaration of Independence), akt kojim je proglašena neovisnost 13 ...

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (franc. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ...

Deklaracija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima djeteta (engl. Declaration of Children’s Rights), politički dokument kojim se ...

Barcelonska deklaracija

Barcelonska deklaracija, međunarodni dokument o slobodi prometa i tranzita. Paktom Lige naroda i mirovnim ...

Krfska deklaracija

Krfska deklaracija, prvi politički ugovor između vlade Kraljevine Srbije i Jugoslavenskoga odbora, objavljen ...

Opća deklaracija o pravima čovjeka

Opća deklaracija o pravima čovjeka, dokument UN-a koji predstavlja temeljnu filozofiju pravno obvezujućih ...

Svibanjska deklaracija

Svibanjska deklaracija, programska izjava zastupnika iz Slovenije, Istre i Dalmacije okupljenih u Jugoslavenskom ...

Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija, sporazum sklopljen na Ženevskoj konferenciji 6–9. XI. 1918. između predsjednika ...

(1)  2  3  4  5  6  7