Upit determinizam, pronađeno natuknica: 19

determinizam

determinizam (lat. determinare: omeđiti, ograničiti, odrediti), stajalište da je svaki događaj, ljudsko ...

ekološki determinizam

ekološki determinizam, načelo prema kojem prirodni okoliš izravno određuje obilježja ljudske kulture. ...

antropogeografija

antropogeografija (antropo- + geografija), dio geografije nastao u XIX. st. (osnivač F. Ratzel) koji ...

deterministički kaos

deterministički kaos, nepredvidljivo kaotično ponašanje nelinearnih dinamičkih sustava za koje vrijede ...

Epikur

Epikur (grčki Ἐπίϰουρος, Epíkouros), grčki filozof (Sam, 341. pr. Kr. – Atena, oko 271. pr. Kr.). Prvu ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Goldmann, Lucien

Goldmann [~ma'n], Lucien, francuski filozof i sociolog (Bukurešt, 20. VII. 1913 – Pariz, 8. X. 1970). ...

Gruszecki, Artur

Gruszecki [gruše'ck’i], Artur, poljski književnik (Sambor, Ukrajina, 24. VIII. 1852 – Varšava, 16. IV. 1929). ...

historijski materijalizam

historijski materijalizam, teorija materijalističkog tumačenja povijesti prema kojoj način proizvodnje ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

(1)  2