Upit disocijacija, pronađeno natuknica: 13

disocijacija

disocijacija (lat. dissociatio: razdvajanje), u kemiji, raspadanje ili rastavljanje molekula na jednostavnije ...

disocijacija ličnosti

disocijacija ličnosti, pojava raspadanja ili razdvajanja uobičajenih duševnih procesa koji se odvajaju ...

elektrolitska disocijacija

elektrolitska disocijacija, rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj ...

aeronomija

aeronomija (aero- + -nomija), grana meteorologije koja se bavi proučavanjem viših slojeva atmosfere, ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

galvanotehnika

galvanotehnika (galvan[izacija] + tehnika), skup elektrokemijskih postupaka za nanošenje metalnog sloja ...

ion

ion (grč. ἰόν: koji se kreće, od ἰέναı: ići, kretati se), električki jednostruko ili višestruko nabijeni ...

neutralizacija

neutralizacija (franc. neutralisation, prema lat. neutralis: nepristran), dovođenje u neutralno stanje. 1. ...

psihopatologija

psihopatologija (psiho- + patologija), znanost koja se bavi proučavanjem, klasifikacijom i opisivanjem ...

psihoze

psihoze (psiho- + -oza), skupni naziv za duševne bolesti koje su obilježene poremećajima u procjenjivanju ...

(1)  2