Upit disperzija, pronađeno natuknica: 19

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

Abbeov broj

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

bojila

bojila, organske tvari koje se upotrebljavaju za bojenje tekstila, kože, krzna, papira, polimernih materijala ...

drvna industrija

drvna industrija, naziv za dvije industrijske djelatnosti: preradbu drva i proizvodnju namještaja. U ...

emulzija

emulzija (novolat. emulsio, od lat. emulgere: izmusti, isušiti). 1. Disperzija jedne tekućine (kapljevine) ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

ljepila

ljepila (adhezivi), tvari koje služe za lijepljenje (sljepljivanje) materijala, tj. za njihovo spajanje ...

magla

magla, koloidna disperzija sitnih kapljica vode u zraku koja je tako gusta da je horizontalna vidljivost ...

(1)  2