Upit distributivnost, pronađeno natuknica: 7

distributivnost

distributivnost (prema kasnolat. distributivus: koji se dijeli), svojstvo neke binarne matematičke operacije ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi uvedeni kako bi kvadratna jednadžba ax2 + bx + c = 0 imala rješenje za bilo ...

komutativnost

komutativnost (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti), svojstvo neke binarne matematičke operacije ...

polje

polje. 1. Obrađena površina. 2. U međunarodnoj geografskoj terminologiji, naziv za prostranu i plitku ...

skalarni produkt

skalarni produkt, skalar jednak umnošku iznosa dvaju vektora i kosinusa kuta koji oni zatvaraju; preslikavanje ...

vektor

vektor (lat. vector: prenosilac). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

vektorski produkt

vektorski produkt, vektor kojemu je iznos jednak umnošku iznosa dvaju vektora i sinusa kuta između njih, ...