Upit egzegeza, pronađeno natuknica: 8

egzegeza

egzegeza (grč. ἐξήγησıς: vođenje, razlaganje, tumačenje), kritičko tumačenje tekstova (gramatičkih, ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

filologija

filologija (grč. φıλολογία: ljubav prema sadržajnu i umnu govoru), znanstveno proučavanje teksta. Naziv ...

Marija, sv.

Marija, sv. (aramejski Mirjam, grč. Μαρία, María, lat. Maria) (Bogorodica, Blažena Djevica Marija, Gospa, ...

Rebić, Adalbert

Rebić, Adalbert, hrvatski bibličar (Klenovec Humski kraj Huma na Sutli, 23. I. 1937 – Zagreb, 20. II. 2014). ...

tekstologija

tekstologija (tekst + -logija) ili kritika teksta, pomoćna filološka disciplina koja se bavi proučavanjem ...

teologija

teologija (lat. theologia < grč. ϑεολογία), sustavan govor, odnosno nauk o Bogu i o odnosima Boga, čovjeka ...