Upit električna otpornost, pronađeno natuknica: 15

električna otpornost

električna otpornost (zastarjeli naziv: specifični električni otpor) (znak ρ), fizikalna veličina koja ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

izolacijski materijali

izolacijski materijali, u elektrotehnici, čvrste, tekuće i plinovite tvari koje ne vode električnu struju, ...

Lenard, Philipp

Lenard [le:'nart], Philipp, njemački fizičar (Bratislava, 7. VI. 1862 – Messelhausen, 20. V. 1947). ...

mangan

mangan (njem. Mangan, skraćeno od starijega Manganesium < franc. manganèse < tal. manganese, prema srednjovj. ...

metali

metali (lat. metallum < grč. μέταλλον: rudnik; ruda), elementarne tvari koje se odlikuju nizom karakterističnih ...

napon koraka

napon koraka, električni napon između dviju točaka na površini tla. Pojavljuje se u okolici uzemljivača ...

specifične veličine

specifične veličine, fizikalne veličine koje su količnik neke veličine i mase. Međunarodne i hrvatske ...

temperaturni koeficijent otpora

temperaturni koeficijent otpora (znak α), fizikalna veličina koja opisuje promjene električnoga otpora ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

(1)  2