Upit euklidski prostor, pronađeno natuknica: 10

euklidski prostor

euklidski prostor, predmet proučavanja euklidske geometrije. Od mnogih sustava aksioma koji definiraju ...

beskonačno daleki elementi

beskonačno daleki elementi, u geometriji, elementi (točke, pravci, ravnine) kojima se nadopunjuje euklidski ...

Blanuša, Danilo

Blanuša, Danilo, hrvatski matematičar i fizičar (Osijek, 7. XII. 1903 – Zagreb, 8. VIII. 1987). Studirao ...

Elementi

Elementi (grč. Στοıχεῖα), matematički spis koji je Euklid objavio oko 300. pr. Kr. u 13 knjiga. U njima ...

Euklid

Euklid (grč. Εὐϰλείδης, Eukleídēs), jedan od najvećih grčkih matematičara staroga vijeka (?, oko 330. pr. Kr. ...

euklidska geometrija

euklidska geometrija, grana geometrije utemeljena na definicijama i aksiomima koje je izveo Euklid u ...

Grassmann, Hermann Günther

Grassmann [gra'sman], Hermann Günther, njemački matematičar, fizičar i lingvist (Stettin, Pruska, danas ...

prostor (matematika)

prostor, osnovni matematički pojam koji se izvorno ne definira, a na intuitivnoj se razini poima kao ...

Riemann, Georg Friedrich Bernhard

Riemann [ri:'man], Georg Friedrich Bernhard, njemački matematičar (Breselenz, 17. IX. 1826 – Selasca, ...

kozmologija (astronomija)

kozmologija (kozmo- + -logija), u modernoj znanosti kozmologija je grana astronomije koja se bavi proučavanjem ...

(1)