Upit funkcionalna analiza, pronađeno natuknica: 8

funkcionalna analiza

funkcionalna analiza, grana moderne matematičke analize koja se bavi proučavanjem Hilbertovih, Banachovih ...

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

metrički prostor

metrički prostor (znak M), skup točaka na kojem je za svaki par točaka definirana metrika (funkcija ...

korelacija

korelacija (srednjovj. lat. correlatio: suodnos). 1. Odnos između dvaju relata (veličina-vektora, promjenljivih ...

Kurepa, Svetozar

Kurepa, Svetozar, hrvatski matematičar (Majske Poljane kraj Gline, 25. V. 1919 – Zagreb, 2. II. 2010). ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

značenje

značenje. 1. U filozofiji jezika, pojam što ga izražava neka riječ. Za razliku od smisla, značenje ...