Upit galenit, pronađeno natuknica: 9

galenit

galenit ili olovni sjajnik (grč. γαλήνη: sjajan, blistav), najvažnija olovna ruda, olovni sulfid, PbS. ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

olovo

olovo, simbol Pb (lat. plumbum), kemijski element (atomski broj 82, relativna atomska masa 207,2), ima ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

sjajnici

sjajnici, skupina minerala jaka metalna sjaja, neprozirni su, male tvrdoće i dobre kalavosti. To su ...

skarn

skarn (šved.), stari švedski rudarski naziv za smjesu silikatnih minerala i nekih ruda koja je nastala ...

sulfidi

sulfidi (prema lat. sulphur: sumpor), soli ili esteri sumporovodika (H2S), binarni spojevi sumpora s ...

vulfenit

vulfenit (po austrijskom mineralogu Franzu Wulfenu; 1728–1805), tetragonski mineral, olovni molibdat, ...

Zletovo

Zletovo, rudarski gradić u dolini Zletovske reke (pritok Bregalnice) na južnim obroncima Osogovske planine, ...