Upit genska zaliha, pronađeno natuknica: 3

genska zaliha

genska zaliha →  gene pool ...

gene pool

gene pool [62721i:n pu:l] (engl.) (genska zaliha), svi geni i njihovi različiti aleli prisutni u populaciji ...

genetička antropologija

genetička antropologija, grana antropologije koja proučava genetičku varijabilnost ljudskih populacija ...