Upit integral, pronađeno natuknica: 44

integral

integral (prema kasnolat. integralis: sastavni, cjelovit, od klas. lat. integer: netaknut, čitav) (znak ...

Abelov integral

Abelov integral (algebarski integral) (po Nielsu Henriku Abelu), određeni integral algebarskih funkcija ...

fazni integral

fazni integral, integral ∫p d q, gdje su p i q kanonske varijable nekoga periodnog sustava, a integrira ...

Fourierov integral

Fourierov integral [fuʀjẹ'~] (po Josephu Fourieru), integral koji u stanovitom smislu predočuje funkciju ...

neodređeni integral

neodređeni integral →  integralni račun ...

plošni integral

plošni integral funkcije f (x, y, z) po dijelu S zadane plohe broj je koji se dobiva sumiranjem elemenata ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

analogno računalo

analogno računalo, elektronički uređaj koji omogućuje obradbu vremenski neprekinutih podataka dobivenih ...

Bernoulli, Jakob

Bernoulli [bεrnu'li], Jakob, švicarski matematičar (Basel, 6. I. 1655 – Basel, 16. VIII. 1705). Brat ...

Bertrand, Joseph

Bertrand [bεʀtʀ8118'], Joseph, francuski matematičar (Pariz, 11. III. 1822 – Pariz, 5. IV. 1900). Doktorirao ...

(1)  2  3  4  5