Upit isprava, pronađeno natuknica: 154

isprava

isprava. 1. U procesnome pravu, predmet (pismeni akt) na kojem su pismom zabilježene neke misli koje ...

Acta spuria

Acta spuria [a:'kta spu'ri·a] (lat. spurius: nezakonito dijete, kopile), izraz kojim se u diplomatici ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

agencija

agencija (franc. agence, po uzoru na tal. agenzia, od lat. agere: djelovati, raditi), ustanova koja ...

aktuar

aktuar (lat. actuarius). 1. Pisar koji vodi pismohranu neke ustanove i brine se za spise koji stižu ...

amortizacija

amortizacija (njem. Amortisation za franc. amortissement: umrtvljivanje, slabljenje od ad- + lat. mortuus: ...

Andrija (zadarski prior)

Andrija, zadarski prior (?, druga polovica IX. st. – ?, prva polovica X. st.). Trgovinom stekao velik ...

aptagi

aptagi ili aptai (grč. ἐπıταγή: kazna), u dubrovačkom srednjovj. pravu (i pravu južnodalm. gradova), ...

arenga (više značenja)

arenga (srednjovj. lat. arenga, arengum, vjerojatno od germ. harihring: zborovanje u krugu). 1. U srednjovjekovnim ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >