Upit jakost električnoga polja, pronađeno natuknica: 26

jakost električnoga polja

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne ...

električni potencijal

električni potencijal (elektrostatski potencijal) (znak φ), skalarna fizikalna veličina koja opisuje ...

električno polje

električno polje, prostor u kojem električne sile djeluju na čestice nabijene električnim nabojem. Jakost ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu ...

homogenost

homogenost (prema grč. ὁμογενής: koji je istoga roda), istovrsnost. 1. U fizici, svojstvo koje opisuje ...

ionizacijska komora

ionizacijska komora, detektor za otkrivanje i mjerenje intenziteta ionizirajućega zračenja. Glavni su ...

Laplaceov operator

Laplaceov operator [lapla's~] (znak Δ) (po Pierreu Simonu de Laplaceu), linearni diferencijalni vektorski ...

Lorentz, Hendrik Antoon

Lorentz [lo:'rənc], Hendrik Antoon, nizozemski teorijski fizičar (Arnhem, 18. VII. 1853 – Haarlem, 4. II. 1928). ...

magnetska indukcija

magnetska indukcija (gustoća magnetskog toka) (znak B), vektorska fizikalna veličina koja opisuje magnetsko ...

(1)  2  3