Upit jedinični vektor, pronađeno natuknica: 15

jedinični vektor

jedinični vektor (ort), vektor jediničnog iznosa i bilo kojega smjera. Jedinični vektor a0 vektora a ...

Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], zakon elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna ...

gustoća električne struje

gustoća električne struje (znak J), vektorska fizikalna veličina koja opisuje tok električne struje ...

I

I. 1. Trinaesto slovo hrvatske abecede, a deveto latinske, za prednji samoglasnik /i/. Kao i svim slovima ...

jakost električnoga polja

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne ...

jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak g), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gravitacijsko polje, ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, 28. III. 1749 ...

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji ...

središte mase

središte mase (centar mase), točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ...

gradijent

gradijent (lat. gradiens: koji korača). 1. U matematici, vektor koji opisuje brzinu promjene neke skalarne ...

(1)  2