Upit katodna cijev, pronađeno natuknica: 6

katodna cijev

katodna cijev, elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona ...

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

fotoelektrični elementi

fotoelektrični elementi, električni i elektronički elemenati u kojima se svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

radiogoniometrija

radiogoniometrija (radio- + goniometrija), radionavigacijski postupak za određivanje tzv. radiosmjera ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...