Upit kilogram, pronađeno natuknica: 24

kilogram

kilogram (kilo- + gram) (znak kg) mjerna jedinica mase, osnovna je jedinica SI; definiran međunarodnom ...

apsolutna vlažnost

apsolutna vlažnost (znak a ili w), fizikalna veličina koja opisuje vlažnost zraka, količnik mase vodene ...

Germain, Sophie

Germain [žɛʀm63338'], Sophie, francuska matematičarka (Pariz, 1. IV. 1776 – Pariz, 27. VI. 1831). Pohađala ...

Giorgi, Giovanni

Giorgi [62721o'r62721i], Giovanni, talijanski fizičar (Lucca, 27. XI. 1871 – Castiglincello, 19. VIII. 1950). ...

gram

gram (franc. gramme < kasnolat. gramma: mala težina < grč. γράμμα: težina jedne dvadesetičetvrtine unce, ...

gustoća

gustoća (znak ρ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo nekog tijela ili tvari definirano kao količnik ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

iridij

iridij (prema lat. iris, genitiv iridis: duga), simbol Ir (lat. iridium) vrlo rijedak kemijski element ...

kg

kg, znak za mjernu jedinicu kilogram. ...

kilopond

kilopond (kilo- + pond) (znak kp), zastarjela mjerna jedinica sile u Tehničkom sustavu, decimalni višekratnik ...

(1)  2  3