Upit koeficijent korelacije, pronađeno natuknica: 5

koeficijent korelacije

koeficijent korelacije, pokazatelj koliko su promjene vrijednosti jedne statističke varijable povezane ...

koeficijent

koeficijent (ko- + lat. efficiens, genitiv efficientis: djelatan, djelujući). 1. U matematici, obični ...

korelacija

korelacija (srednjovj. lat. correlatio: suodnos). 1. Odnos između dvaju relata (veličina-vektora, promjenljivih ...

kovarijanca

kovarijanca (ko- + varijanca; usp. njem. Kovarianz, tal. covarianza), prosječni zbroj produkata odstupanja ...

statistika

statistika (njem. Statistik, prema lat. status: stanje), grana primijenjene matematike koja se bavi ...