Upit komutativnost, pronađeno natuknica: 7

komutativnost

komutativnost (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti), svojstvo neke binarne matematičke operacije ...

asocijativnost

asocijativnost (prema asocijacija), svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ...

distributivnost

distributivnost (prema kasnolat. distributivus: koji se dijeli), svojstvo neke binarne matematičke operacije ...

Hamilton, William Rowan

Hamilton [hæ'miltən], William Rowan, irski matematičar i fizičar (Dublin, 4. VIII. 1805 – Dunsik, 2. IX. 1865). ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi uvedeni kako bi kvadratna jednadžba ax2 + bx + c = 0 imala rješenje za bilo ...

skalarni produkt

skalarni umnožak (skalarni produkt), skalar jednak umnošku iznosa |a| i |b| dvaju vektora a i b i kosinusa ...

vektor

vektor (lat. vector: prenositelj). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...