Upit kosina, pronađeno natuknica: 9

kosina

kosina, ravnina nagnuta pod oštrim kutom prema horizontalnoj ravnini. Omogućuje podizanje tereta na ...

berma

berma (niz. berm: nagib, kosina), vodoravna ili malo nagnuta ravnina koja poput stube prekida kosinu ...

brana (građevinarstvo)

brana, građevina izgrađena preko riječne doline ili korita radi iskorištavanja vodene mase; rjeđe se ...

graditeljstvo, narodno

graditeljstvo, narodno (nazivano i pučko, seljačko graditeljstvo, odn. tradicijska, folklorna ili ruralna ...

grejder

grejder (engl. grader), građevinski stroj za finije zemljane radove, npr. za planiranje tla, razastiranje ...

rampa

rampa (njem. Rampe < franc. rampe). 1. U arhitekturi i građevinarstvu, blaga kosina uređena za prijelaz ...

stabilnost

stabilnost (prema stabilan < latinski stabilis: čvrst), svojstvo nekoga fizikalnog sustava da održava ...

stroj

stroj, uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi ili s pomoću dovedene ...

zemljane građevine

zemljane građevine, građevni objekti nastali iskopavanjem ili nasipavanjem tla te drugim građevinskim ...