Upit kratica, pronađeno natuknica: 160

kratica

kratica, u pismu tako skraćena riječ da joj se neki dijelovi izostave i/ili sastave. To posebno vrijedi ...

a. a.

a. a., kratica za ad acta. ...

abrevijacija

abrevijacija (kasnolat. abbreviatio: kraćenje, pokraćivanje), kratica, skraćenje. ...

abrevijatura

abrevijatura (srednjovj. lat. abbreviatura: kratica), skraćeno pisanje riječi u epigrafskim i paleografskim ...

ab urbe condita

ab urbe condita [~ u'rbe ko'ndita:] (lat.: od osnutka grada, tj. Rima), kratica a. u. c., datiranje ...

a. c. (anno currente)

a. c., kratica za anno currente. (→  anno) ...

accelerando

accelerando [ač:elera'ndo] (tal.: ubrzavajući), glazbena oznaka za postupno ubrzavanje tempa; kratica ...

a conto

a conto [~ ko'~] (talijanski), na račun, na ime (kratica a. c.); djelomično plaćanje u korist računa ...

a. d.

a. d. 1. Kratica za akcionarsko društvo (→  dioničko društvo). 2. (engleski after date: od datuma), ...

a. D.

a. D. ili A. D., kratica za anno Domini. (→  anno) ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >