Upit magnetska indukcija, pronađeno natuknica: 17

magnetska indukcija

magnetska indukcija (gustoća magnetskog toka) (znak B), vektorska fizikalna veličina koja opisuje magnetsko ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

Cotton-Moutonov efekt

Cotton-Moutonov efekt [kɔt61533' mut61533'~], dvolom monokromatske svjetlosti koja prolazi kroz neku tvar, uzrokovan ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

histereza

histereza (grč. ὑστέρησıς: manjak, zaostajanje), pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na ...

indukcija

indukcija (latinski inductio: uvođenje). 1. Višeznačan pojam filozofije i znanosti koji označava logički ...

Lorentz, Hendrik Antoon

Lorentz [lo:'rənc], Hendrik Antoon, nizozemski teorijski fizičar (Arnhem, 18. VII. 1853 – Haarlem, 4. II. 1928). ...

(1)  2