Upit magnetska permeabilnost, pronađeno natuknica: 17

magnetska permeabilnost

magnetska permeabilnost (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari, količnik ...

magnetska permeabilnost vakuuma

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti ...

relativna magnetska permeabilnost

relativna magnetska permeabilnost (znak μr), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po Andréu Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

feromagnetizam

feromagnetizam (fero- + magnetizam), pojava snažnog magnetiziranja pojedinih tvari, tzv. feromagnetika: ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

(1)  2