Upit masne kiseline, pronađeno natuknica: 25

masne kiseline

masne kiseline, zasićene ili nezasićene alifatske ravnolančaste monokarboksilne kiseline (→  karboksilne ...

Abelson, Philip Hauge

Abelson [ẹi'bəlsən], Philip Hauge, američki fizičar i kemičar (Tacoma, 27. IV. 1913 – Bethesda, 1. VIII. 2004). ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

epoksidne smole

epoksidne smole (ep- + oksid), polimeri s najmanje dvije epoksidne skupine koji se povezivanjem lančastih ...

Frankland, Edward

Frankland [fræ'ŋklənd], Edward, engleski kemičar (Churchtown, 18. I. 1825 – Golaa, Norveška, 9. VIII. 1899). ...

glukoneogeneza

glukoneogeneza (gluko[za] + neo- + -geneza), biokemijski put sinteze glukoze iz nešećernih molekula ...

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

hidroliza

hidroliza (hidro- + -liza), raspad, cijepanje molekula kovalentnih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, ...

homologni niz

homologni niz (homo- + -log), serija kemijski srodnih spojeva koji se međusobno razlikuju za jednu atomsku ...

jetra

jetra (novolat. hepar, lat. iecur, grč. ᾗπαρ), organ koji u životinja sudjeluje u razgradnji i asimilaciji ...

(1)  2  3