Upit njutn, pronađeno natuknica: 14

njutn

njutn ((međunarodni naziv newton, po Isaacu Newtonu) (znak N), mjerna jedinica sile, izvedena mjerna ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

jakost električnoga polja

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne ...

jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak g), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gravitacijsko polje, ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

moment sile

moment sile (zakretni moment) (znak M), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzrok kutne akceleracije; ...

N

N. 1. Devetnaesto slovo hrvatske abecede i trinaesto latinske, za sonant /n/, silabičkoga imena en. ...

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

paskal

paskal (međunarodni naziv pascal, po Blaiseu Pascalu) (znak Pa), mjerna jedinica tlaka i naprezanja, ...

površinska napetost

površinska napetost (znak σ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo površine tekućine zbog kojega ...

(1)  2