Upit parenhim, pronađeno natuknica: 9

parenhim

parenhim (grč. παρέγχυμα), osnovna trajna tkiva u biljaka, sastavljena većinom od živih stanica, tankih ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

korijen

korijen. 1. U botanici, (lat. radix) organ viših kormofita (papratnjača, golosjemenjača i kritosjemenjača), ...

list (botanika)

list (lat. folium), biljni organ kojemu je osnovna funkcija stvaranje org. tvari (→  fotosinteza; asimilacija). ...

meristemi

meristemi (prema grč. μεριστός: razdijeljen) ili tvorna tkiva (tvorna staničja), biljna tkiva građena ...

metilji

metilji (Trematoda), razred parazitskih plošnjaka, listolika ili vrpčasta tijela, u većine dugoga 1 ...

palisada

palisada (franc. palissade, prema lat. palus: kolac), ograda od drvenih, pri vrhu zašiljenih balvana, ...

tkivo

tkivo ili staničje, sklop strukturno i funkcijski istovrsnih ili približno jednakih stanica i međustanične ...

životinja

životinja (lat. animal: prvotno značenje živ stvor, poslije životinja), živi organizam koji pripada ...