Upit prirodna konstanta, pronađeno natuknica: 17

prirodna konstanta

prirodna konstanta (temeljna konstanta, fizikalna konstanta), fizikalna veličina koja se ne mijenja ...

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta (Avogadrov broj) (znak NA), prirodna konstanta koja određuje broj čestica (molekula, ...

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

dielektrična permitivnost vakuuma

dielektrična permitivnost vakuuma (permitivnost vakuuma, dielektričnost vakuuma, dielektrična konstanta ...

elementarni električni naboj

elementarni električni naboj (znak e), prirodna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga ...

gravitacijska konstanta

gravitacijska konstanta (znak G), prirodna konstanta koja se pojavljuje u općem zakonu gravitacije kao ...

konstanta fine strukture

konstanta fine strukture (znak α), prirodna konstanta, bezdimenzionalna veličina u fizici elementarnih ...

Loschmidtov broj

Loschmidtov broj [lɔ'šmit~] (prema austrijskom kemičaru i fizičaru Josephu Loschmidtu, 1821–95., koji ...

magnetska permeabilnost vakuuma

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti ...

Michelson, Albert Abraham

Michelson [mại'kəlsən], Albert Abraham, američki fizičar (Strelno, Pruska, danas Strzelno, Poljska, ...

(1)  2