Upit produkt, pronađeno natuknica: 96

produkt

produkt (prema lat. productum: proizvedeno). 1. Općenito, rezultat nekoga djelovanja ili procesa; proizvod; ...

Kartezijev produkt

Kartezijev produkt (Kartezijev umnožak) (prema Cartesius, latiniziranom imenu Renéa Descartesa), skup ...

skalarni produkt

skalarni umnožak (skalarni produkt), skalar jednak umnošku iznosa |a| i |b| dvaju vektora a i b i kosinusa ...

aktinij

aktinij (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka), simbol Ac (actinium), kemijski prirodni radioelement (atomski ...

Alder, Kurt

Alder [a'ldəɹ], Kurt, njemački kemičar (Königshütte, polj. Chorzów, Gornja Šleska u Poljskoj, 10. VII. 1902 ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

analcim

analcim (analcit) (grč. ἄναλϰıς: slab), tektosilikat zeolitske skupine, kubične simetrije i sastava ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

cezij

cezij (lat. caesius: modrosiv), simbol Cs, kemijski element (atomski broj 55, relativna atomska masa ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10