Upit relativna atomska masa, pronađeno natuknica: 89

relativna atomska masa

relativna atomska masa (znak Ar), karakteristična veličina svakog kemijskog elementa (stariji naziv: ...

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

antimon

antimon (srednjovj. lat antimonium, možda prema arap. ’uthmud ili prema grč. στίμμıς: crnilo od antimona ...

arsen

arsen (kasnolat. arsenicum < grč. ἀρσενıϰόν: auripigment), simbol As (arsenum), kemijski element (atomski ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

barij

barij (prema barit, od grč. βαρύς: težak), simbol Ba (barium), kemijski element (atomski broj 56, relativna ...

berilij

berilij (prema beril), simbol Be (beryllium), kemijski element (atomski broj 4, relativna atomska masa ...

bizmut

bizmut (novolat. bisemutum < njem. Wismut, Bismut), simbol Bi (bismuthum), kemijski element (atomski ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9