Upit silikati, pronađeno natuknica: 14

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...

alumosilikati

alumosilikati (alum[inij] + silikat), silikati u kojima je jedan ili više silicijevih atoma zamijenjeno ...

cement

cement (njem. Zement < franc. ciment < kasnolat. cimentum < klas. lat. caementum: zidarski kamen, prema ...

feldšpatoidi

feldšpatoidi (feldšpat + -oid), alumosilikati (uz Al[6] kao kation prisutan je i Al[4] u anionskom kompleksu) ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

kristalizacija

kristalizacija, nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice (atomi, ioni ili molekule) pravilno slažu ...

makromolekule

makromolekule (makro- + molekula), goleme molekule koje se sastoje od više tisuća atoma povezanih kovalentnim ...

mineralogija

mineralogija (minera[li] + -logija), znanost o mineralima koja se bavi proučavanjem njihove kristalne ...

pirokseni

pirokseni (piro- + grčki ξένος: stran, tuđ), grupa silikatnih minerala s međusobno sličnim kristalografskim, ...

(1)  2