Upit slobodni put, pronađeno natuknica: 57

slobodni put

slobodni put, udaljenost koju pojedina čestica u sustavu čestica (npr. u plinu) prevali između dvaju ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

duljina

duljina (znak l). 1. Osnovna fizikalna veličina kojom se opisuje prostorna udaljenost dviju točaka. ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...

vakuummetar

vakuummetar (vakuum + -metar), uređaj za mjerenje niskih i vrlo niskih tlakova. U-cijev najjednostavniji ...

Attenborough, David

Attenborough [æ'tənbərə], David (puno ime David Frederick Attenborough), britanski prirodoslovac, televizijski ...

balon

balon (franc. ballon < tal. pallone: lopta, dijalektalno ballone), šuplja letjelica od lagana materijala, ...

Balthasar, Hans Urs von

Balthasar [ba'ltazar], Hans Urs von, švicarski katolički teolog (Luzern, 12. VIII. 1905 – Basel, 26. VI. 1988). ...

banderij

banderij (srednjovj. lat. banderium: barjak, zastava i banda: naoružana skupina od gotskog bandwa: znak, ...

(1)  2  3  4  5  6