Upit slog, pronađeno natuknica: 100

slog

slog. 1. U lingvistici, jedna od temeljnih analitičkih jedinica u fonologiji. Intuitivno je lako prepoznatljiv ...

kantilena

kantilena (tal. < lat. cantilena, prema lat. cantus: pjev), općenito, pjevna melodija; od XIX. stoljeća ...

računalni slog

računalni slog, računalno obrađen i pripremljen tekst za daljnju grafičku reprodukciju. Nakon upisa ...

tiskarski slog

tiskarski slog, grafički pripremljen tekst za tisak. Slogom se određuju likovno-grafička svojstva teksta, ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

amfibrah

amfibrah (grč. ἀμφίβραχυς: s obje strane kratak), trosložna stopa antičke metrike u kojoj je jedan dugi ...

anakruza

anakruza (grč. ἀνάϰρουσıς: potiskivanje), u metrici, nenaglašeni slogovi ispred prvoga ritmičkog naglaska. ...

anceps

anceps (lat.: dvoglav, dvolik), u grčko-rimskom stihotvorstvu, metrički slog neodređena trajanja (kojemu ...

arak

arak (od lat. arcus: luk), list papira standardne veličine, koji se prema potrebi može rezati na manje ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10