Upit sofizam, pronađeno natuknica: 5

sofizam

sofizam (grčki σóφισμα: dosjetljivo otkriće; pametna ili lukava izmišljotina), pogrješan zaključak izveden ...

argument

argument (lat. argumentum). 1. Dokaz, rasuđivanje zasnovano na činjenicama kako bi se dokazala ili ...

dihotomija

dihotomija (grčki δıχοτομία). 1. Podjela na dvoje, najčešće na dva međusobno isključiva, suprotstavljena ...

silogizam

silogizam (latinski syllogismus < grčki συλλoγισμóς: logički zaključak), oblik logičkoga deduktivnog ...

sofisti

sofisti (grč. σοφιστής: znalac, stručnjak), naziv za skupinu grčkih mislilaca i učitelja iz V. i IV. st. pr. Kr. ...