Upit standardna devijacija, pronađeno natuknica: 7

standardna devijacija

standardna devijacija (standardno odstupanje) (znak σ), prosječno srednje kvadratno odstupanje numeričkih ...

aritmetička sredina

aritmetička sredina (prosjek) (znak A ili x), srednja vrijednost koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti ...

Gaussova krivulja

Gaussova krivulja [gạus~] (krivulja vjerojatnosti) (po Carlu Friedrichu Gaussu), ravninska transcendentna ...

normalna raspodjela

normalna raspodjela (Gaussova distribucija, normalna distribucija, normalna razdioba), statistička teoretska ...

reprezentativna metoda

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga ...

statistika

statistika (njem. Statistik, prema lat. status: stanje), grana primijenjene matematike koja se bavi ...

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ2), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih varijabli; ...