Upit stupanj slobode, pronađeno natuknica: 30

stupanj slobode

stupanj slobode, u mehanici, u užem smislu, svako gibanje tijela i sustava tijela koje je opisano neovisnom ...

autonomija

autonomija (grč. αὐτονομία). 1. U filozofiji, samoodređenje slobodne volje za koju je čovjek sposoban ...

fazni prostor

fazni prostor, zamišljeni prostor kojemu su dimenzije koordinate vektora položaja i koordinate vektora ...

fazno pravilo

fazno pravilo (Gibbsovo pravilo faza), pravilo kojim se određuje broj faza jednoga termodinamičkog sustava ...

molekularne rotacije

molekularne rotacije, kružna gibanja molekula plina koje imaju stalni električni dipolni moment. Način ...

molekularne vibracije

molekularne vibracije, titranja atoma oko ravnotežnih položaja u molekulama u pravcu međunuklearne osi ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

sociologija

sociologija (socio- + -logija), znanost o društvu, osobito njegovoj strukturi i dinamici, u rasponu ...

stupanj

stupanj. 1. Iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut (znak °), jednaka je tristošezdesetomu ...

aleatorika

aleatorika (prema lat. aleatorius: koji se odnosi na kocku, kockarski), naziv za tehnike skladanja koje ...

(1)  2  3