Upit tangens, pronađeno natuknica: 11

tangens

tangens (lat. tangens: koji dodiruje) →  trigonometrijske funkcije ...

arkus funkcija

arkus funkcija (ciklometrijska funkcija, lučna funkcija), inverzna trigonometrijska funkcija suženja ...

elementarne funkcije

elementarne funkcije, pojedine specijalne funkcije matematičke analize koje vrlo često dolaze u primjenama ...

hiperbolne funkcije

hiperbolne funkcije, funkcije koje se geometrijski mogu definirati preko jedne grane jedinične hiperbole ...

kotangens

kotangens (znanstv. lat. cotangens, skr. od lat. complementi tangens: tangens komplementarnoga kuta) ...

pravokutni trokut

pravokutni trokut, trokut u kojem je jedan od kutova pravi kut. Stranica nasuprot pravomu kutu je hipotenuza ...

tan

tan, kratica za tangens. (→  trigonometrijske funkcije) ...

tangensoida

tangensoida (tangens + -oid), transcendentna ravninska krivulja kojoj je y = tan x jednadžba u pravokutnom ...

tangenta

tangenta (prema lat. tangens, genitiv tangentis: koji dodiruje), pravac koji krivulju C dira u njezinoj ...

trigonometrijske funkcije

trigonometrijske funkcije, periodične funkcije kutne varijable određene položajem točke na brojevnoj ...

(1)  2