Upit tehnički materijali, pronađeno natuknica: 19

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

materijali, tehnički

materijali, tehnički (njem. Material < srednjovj. lat. materiale: stvar, tvar, sirovina, od kasnolat. ...

armatura

armatura (lat.: naoružanje, oprema, snast). 1. U tehnici općenito, materijal koji čvrsto povezan s ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

kermeti

kermeti (kratica od ker[amika] i met[al]), složeni (kompozitni) tehnički materijali, sastoje se od keramičke ...

koloidi

koloidi (engl. colloid, prema grč. ϰόλλα: ljepilo + -oid), disperzni sustavi koji se sastoje od najmanje ...

metali

metali (lat. metallum < grč. μέταλλον: rudnik; ruda), elementarne tvari koje se odlikuju nizom karakterističnih ...

tvrdi metali

tvrdi metali, tehnički materijali koji se odlikuju velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, ...

željezo

željezo, simbol Fe (lat. ferrum), kemijski element (atomski broj 26, relativna atomska masa 55,847) ...

azbest

azbest (grč. ἄσβεστος: nesagoriv, neuništiv), zajedničko ime za vlaknaste vrste nekih silikatnih minerala ...

(1)  2