Upit teorija glazbe, pronađeno natuknica: 45

teorija glazbe

teorija glazbe, skup spoznaja teorijskoga karaktera koji obuhvaća ukupnost povijesnih pojava i konkretnih ...

Alberti, Juraj

Alberti, Juraj (Giorgio), hrvatski ranobarokni glazbeni teoretičar (? Split, 1604 – ?). Učio glazbu ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Bukofzer, Manfred

Bukofzer [buko'fcəɹ], Manfred, američki muzikolog njemačkoga podrijetla (Oldenburg, 27. III. 1910 – ...

Gevaert, François Auguste

Gevaert [γe:'va:ʀt], François Auguste, belgijski muzikolog, orguljaš i skladatelj (Huysse, 31. VII. 1828 ...

Hood, Mantle

Hood [hud], Mantle, američki etnomuzikolog (Springfield, Illinois, 24. VI. 1918 – Ellicott City, Maryland, ...

Janáček, Leoš

Janáček [ja'na:ček], Leoš, češki skladatelj (Hukvaldy, 3. VII. 1854 – Ostrava, 12. VIII. 1928). Potječe ...

Kajfeš, Davor

Kajfeš, Davor, hrvatski jazz-pijanist i skladatelj (Zagreb, 6. X. 1934). Diplomirao 1964. na Muzičkoj ...

Kodály, Zoltán

Kodály [kɔ'da:ļ, kɔ'da:i], Zoltán, madžarski skladatelj, etnomuzikolog, dirigent i glazbeni pedagog ...

Lehár, Franz

Lehár (njem. izgovor [le:'har], madž. [lε'ha:r]), Franz, austrijski skladatelj madžarskoga podrijetla ...

(1)  2  3  4  5